Posts

Showing posts from July, 2007

MVC - What is behind ? The core of Design Pattern?

Image
Một trong những Pattern gần nhất với MVC là Observer Pattern xem qua VD sau: import java.util.Observable; import java.util.Observer; import mylib.io.console.*; public class Main { public static void main(String[] args) { DoituongDuocQuanSat obj = new DoituongDuocQuanSat("Observable obj 1"); // Create observable obj Observer[] nhomQuanSat = { new Person("Observer 1", "So 1 bao cao, obj 1 da hanh dong"), new Person("Observer 2", "So 2 bao cao, obj 1 da hanh dong"), new Person("Observer 3", "So 3 bao cao, obj 1 da hanh dong"), new Person("Observer 4", "So 4 bao cao, obj 1 da hanh dong"), new Person("Observer 5", "So 5 bao cao, obj 1 da hanh dong") }

Tomcat - config web server problems

Eclipse J2EE vs Tomcat standalone services Eclipse is a great tool, IDE and powerful stuff. Today I use it for my mobile App project. Some stress server config problems take me 2 hours. Nervously, we use utitlity server in Eclipse, not choice to stop service in Tomcat process, it says port already bind when run jsp page @ Eclipse. netstat is useful tool in Windows to find out which port in use, but it don't a solution. Shortly, it can run Tomcat service and Eclipse server manager at the same time. I have found something usefully when config Eclipse Calisto EE: Help Support well, better than Google in some case. Write JSP in Eclipse is cool, well-designed. Preferences and right-clicked at right thing is all you need to config. IIS vs Tomcat: IIS service run at the same time with Tomcat service, the nightmare with me, localhost will only see IIS, and then you must goto Admin tool->services-> disable IIS service, restart Tomcat , then everything OK.

J2EE vs .NET

Hồi còn học năm 1, trong 1 lần đi nghe public siminar về .NET ở Open IT Club. Vì là "lính mới" trong ngành vì thế nghe chả hiểu gì cả. Lúc đó tui chỉ mới hoc môn Cơ sở lập trình (Basic Principles for Programming). Khái niệm platform là "cái quái gì", only ông lecturer hiểu và 1 số student năm cuối, + my teachers . Chỉ hiểu sơ là nó có thể viết bằng nhiều ngôn ngữ và có thể compile ra cùng 1 app. Philosophies in Architecture are too abstract. Khi lên năm 3, hè trước đó tôi đã tự train mình .NET tech, I chose VB.net. easy to learn. OO lúc đó chỉ hiểu qua C++. Và tôi bắt đầu quen với Java từ first semester in third year. J2ME ở HK2 khi bắt đầu project về Mobile Apps và bây giờ lúc mọi người nghỉ hè, I continue attacking J2EE. Đó 1 câu chuyện dài. Và tôi bắt đầu đặt câu hỏi: choose J2EE or .NET. Thứ đầu tiên tôi làm là goggling with keywords: "J2EE vs .NET". Từ góc nhìn là một nhà thiết kế .NET vs. J2EE (Java EE) - Architectural Philosophy J2EE vs. .NET -