SOA for Data ManagementComments

NHACF.COM said…
Đây là trang nhạc của các webmaster vn nhacf.com - được viết với mục đích chỉ để nghe nhạc.

Trang nhạc trình bày đơn giản nhanh gọn chuyên nghiệp, nghe nhạc nhanh, tìm kiếm bhát dễ dàng.

Mới chỉ có ít người biết đến. nhưng nhacf được dân lập trình đánh giá rất cao về chất lượng và cách thể hiện.

Để làm trang web giống như nhacf. Bạn có thể dùng blogspot để tạo & copy sourcecode của nó ở đây - video demo

Popular posts from this blog

Netty Cookbook

i2tree is Alpha now