Monday, November 15, 2010

With Multicore chip, will functional programming be the mainstream in 2010-2020

http://spectrum.ieee.org/computing/software/the-trouble-with-multicore/0

1 comment:

NHACF.COM said...

Thêm chức năng nghe nhạc cho blog: cho code này vào gadget để blog của bạn có thêm chức năng nghe nhạc pro..