With Multicore chip, will functional programming be the mainstream in 2010-2020

http://spectrum.ieee.org/computing/software/the-trouble-with-multicore/0

Comments

NHACF.COM said…
Thêm chức năng nghe nhạc cho blog: cho code này vào gadget để blog của bạn có thêm chức năng nghe nhạc pro..

Popular posts from this blog

Netty Cookbook

Ứng dụng RFX framework trong hệ thống Big Data ở 1 công ty start-up e-commerce như thế nào?