With Multicore chip, will functional programming be the mainstream in 2010-2020

http://spectrum.ieee.org/computing/software/the-trouble-with-multicore/0

Comments

NHACF.COM said…
Thêm chức năng nghe nhạc cho blog: cho code này vào gadget để blog của bạn có thêm chức năng nghe nhạc pro..

Popular posts from this blog

Ứng dụng RFX framework trong hệ thống Big Data ở 1 công ty start-up e-commerce như thế nào?

Netty Cookbook