Posts

Showing posts from January, 2011

Visualising a text with a tree cloud

Add semantic to tag cloud! Visualising a text with a tree cloud View more webinars from Philippe Gambette .

Play with Mac OS X on my old PC

Image
From Thoughts & Works & Life Số là dù không ưa gì Mr.Jobs này, và mấy tên iFans nhưng Mac OS và iOS là những hệ điều hành hay, và phải công nhận viết App cho iPhone thì dễ dụ mấy tên iFans mua hơn. Với Android thì ta nên sử dụng mô hình Free with Ads . Mỗi platform đều có cái hay và dở. Nhưng nếu ý tưởng  "Drive Safe" ra đời, tốt nhất là support luôn cả 2. HTML5 chính là key. Tuy nhiên framework cho 2 platform này vẫn còn thiéu, và mình sẽ là 1 cái.

I'm studying Scala - a COOL hybrid Object Oriented and Functional programming language

Image
My idea is "Using Blogger as Storage for semantic and self-descriptive document". Just a small module in my own open source project  http://code.google.com/p/job-online-engine/ I found Scala is more cool language, true FP for my need. Well, learning now.

Rethinking the Mobile Web

Get the Internet more accessible for everyone Rethinking the Mobile Web by Yiibu View more presentations from Bryan Rieger .