Friday, December 9, 2016

Big Data Ecosystem Mindmap

Download here: https://dl.dropboxusercontent.com/u/4074962/rfxlab/Big-Data-Ecosystem.pdf

  1. http://www.rfxlab.com ( thí nghiệm các crazy ideas về Big Data với RFX framework )
  2. http://www.bigdatavietnam.org ( blog Big Data cho mọi người )
  3. http://datadriven.today ( mới ý tưởng, blog dành cho ai thích xem blog dạng hình ảnh visualization )
  4. http://fastdata.media ( mới ý tưởng, tool dành cho dân marketer muốn tận dụng sức manh của Big data )

No comments: